Thông tin an toàn đường bộ

Giving way to pedestrians when turning

Nhường đường cho khách bộ hành khi quẹo xe

Mobile phones

Điện thoại di động

Yellow traffic lights

Đèn giao thông màu vàng